SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VÁLEČNÍ VETERÁNI

SVV MSK
Sdružení válečných veteránů ČR (dále jen SVV ČR) je spolkem, který byl založen v roce 1992 vojáky v činné službě a vojáky záloze, účastníky válečné operace v Perském zálivu. SVV ČR je nezávislou nevládní organizací. Ve svých řadách sdružuje válečné veterány – účastníky zahraničních misí AČR po r. 1989. Hlavním úkolem SVV ČR je řešení sociálních, zdravotních a pracovních problémů svých členů a pomoc při vytváření celospolečenského systému, který bude schopen řešit problémy válečných veteránů.

Sdružení válečných veteránů ČR je členem mezinárodní organizace World Veterans Federation.

Sdružení válečných veteránů ČR, tj. více než 1500 členů – vojáků, novodobých válečných veteránů, kteří se zúčastnili mezinárodní operace v zahraničí. Jsou organizováni v krajských organizacích. Vedení SVV ČR spolupracovalo s Ministerstvem obrany při tvorbě nového zákona o válečných veteránech. V roce 2002 byl přijat Zákon č. 170, který vyslyšel žádosti SVV ČR o definování pojmu „válečný veterán“ a morálně ocenil velmi jednoduchým způsobem vojáky, kteří bojovali za svobodu a demokracii.

Kdo je válečný veterán stanoví Zákon o válečných veteránech č. 170/2002 Sb. „Je jím občan ČR, který nepřetržitě, alespoň po dobu 30 kalendářních dnů, jako příslušník armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu, nebo službu v mírových operacích, podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem“.

Prvními novodobými válečnými veteráni jsou vojáci Československé armády, kteří byli parlamentem ČR v prosinci roku 1990 vysláni do ozbrojeného konfliktu v oblasti Perského zálivu. Konflikt se rozhořel v důsledku agrese iráckého prezidenta Saddáma Husajna, který obsadil Kuvajt. Pro podporu Aliance byl vyslán Samostatný Československý protichemický prapor, téměř 200 vojáků. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy českoslovenští vojáci šli do ozbrojeného konfliktu.

V roce 1992 se zapojili českoslovenští (později čeští) vojáci také do zmírňování následků občanské války na území bývalé Jugoslávie. V řadách mezinárodních sil OSN stabilizovali výbušnou situaci a vytvářeli podmínky pro mírové urovnání konfliktu, které vyústilo v zorganizování demokratických voleb. V dalších letech se vojáci Armády ČR zapojili do misí NATO na území Bosny a Hercegoviny a Kosova. Důstojníci specialisté byli také vysíláni na pozice členů štábů nebo pozice vojenských pozorovatelů mezinárodních misí a v ozbrojených konfliktech na území bývalého Sovětského svazu a mnoha zemích Afriky. V současnosti jsou vojáci AČR zapojeni do koaličních sil, které mimo jiné operují také na území Afganistánu, Iráku a Mali.

Sdružení válečných veteránů ČR ctí tradice válečných veteránů II. světové války a s jeho zástupci se aktivně účastní vzpomínkových pietních aktů k ukončení II. světové války.

AKTIVITY VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Naše sdružení spolupracuje s organizacemi a spolky na všech úrovních, které o to projeví zájem. Jedná se např. o Obec Legionářskou (ČSOL), Český svaz Bojovníků za Svobodu (ČSBS), aj. V rámci pomoci rodinám vojáků raněných nebo padlých na misích se snažíme zmírnit dopad této ztráty formou peněžitých darů a nákupu dárků pro děti na Vánoce, vybavení pro tyto děti do škol, aj.

U příležitosti smutného výročí smrti veterána, který zahynul při plnění povinností v zahraničí, je k jeho hrobu pozván představitel samosprávy a společně s rodinou je proveden vzpomínkový akt. Snažíme se také pomoci veteránům, kteří se dostali do svízelné životní situace a požádají nás o podporu (úmrtí v rodině, rozvod, samoživitel, ztráta zaměstnání aj.) Tyto peněžité dary získáváme od sympatizujících firem a společností. Bohužel jich není tolik, kolik bychom pro naši činnost potřebovali. I proto se snažíme oslovovat důležité osoby státní správy na všech úrovních.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli věnovat pozornost problematice novodobých válečných veteránů, jsme Vám plně k dispozici. Jsme schopni pro děti ze škol a další zájemce uspořádat setkání i besedy s veterány, kteří se osobně účastnili zahraničních misí. Všechny aktivity místního, krajského, nebo republikového významu, kterých se naši příslušníci účastní, plní v rámci osobního volna a v jejich vlastní režii. Jsme upřímně vděčni za jakoukoli finanční podporu, která bude použita na podporu další činnosti našeho sdružení.

Na našem webu naleznete mimo jiné informace a fotografie z akcí, kterých se naši členové účastnili. Naši novodobí váleční veteráni se také aktivně účastní pochodů, které pořádají naši kolegové. Jedná se o např. o Vojenský pochod, Pochod české státnosti, Policejní pochod (Combat Mírov, IPA Hranice, IPA Olomouc, IPA Albrechtice, Pochod rychlé roty), Partyzánský pochod, aj. Novodobí váleční veteráni se na těchto pochodech setkávají s lidmi stejného zaměření, kamarády, přáteli a zaplacením startovného přispějí na pomoc potřebným lidem, které postihla nepříjemná událost a pro které je část výtěžku určena.

NAŠI PARTNEŘI